Karolina Expressz

Hol tart a Karolina Expressz?

A 2019-es Csattogó-völgyi nyári táborban elindult kápolnánkban egy határozott megújulási szándék a közösség részéről és ennek nyomán egy folyamat, ahogy Gyuri atya találóan elnevezte: a Karolina Expressz. Az az azóta megtett útról szeretnénk most beszámolni, és bátorítani, biztatni szeretnénk mindenkit, hogy aki úgy érzi, szívesen segítené a haladást, szálljon be a vonatba!

Már a táborra készülve kezünkbe akadt Michael White/Tom Corcoran: Újraépítve c. könyve, ami a gyülekezeti, közösségi élet egy újfajta szemléletét próbálja bemutatni. Többen úgy éreztük, hogy az üzenete hozzánk is szól, és a könyvben leírt tapasztalatokat mi is nagyon jól tudnánk használni. A könyv fő mondanivalóját így lehetne röviden összefoglalni:

Hogyan lehetnek a templomba járók egyszerű fogyasztókból igazi tanítványokká? Mert csak igazi tanítványokkal lehet a plébániát, a plébániai közösséget megújítani, és egy megújult közösséggel lehet csak Isten missziós parancsát megvalósítani: „Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket!” (Mt 28,19). 

A tanítványság egyik fő kritériuma, hogy nemcsak elvárunk valamit az egyháztól, nemcsak igénybe vesszük a szolgáltatásait, hanem teszünk is érte valamit – ha csak egy apró dolgot is vállalunk, szolgálatunk által már jobban idetartozónak érezzük magunkat. Nagyon fontos, hogy mindenki minden életszakaszban, élethelyzetben meg legyen szólítva, és mindig otthonra találjon a plébánián. Ebben segít például a szolgálatok vállalása, de a kisközösséghez tartozás is. Fontos feladatunk az is, hogy rendszeresen anyagilag is támogassuk a plébániánkat, mert így lesz a plébániai élet tovább tervezhető és fejleszthető.

A tábort követő hónapokban tehát nagy lendülettel és lelkesedéssel belevágtunk a közösségi élet újragondolásába, újraszervezésébe, a könyvben megfogalmazott alapelvek megvalósításába. A Jóisten mellénk állt ebben a törekvésünkben, aminek egyik lekézzelfoghatóbb jele volt, hogy többen, akik szintén fontosnak érezték a megújulást, bekapcsolódtak a közös gondolkodásba, felszálltak a vonatra.

Egy kis csapattal elindult tehát egy közös ötletelés, rendszeres találkozás, háttérimádság. A robogó vonatot a vírushelyzet ugyan kissé lelassította, és az útvonalunkat is folyamatosan újra kell tervezni, de tudjuk, hogy jó az irány, folytatnunk kell a megkezdett utat.

A kápolnai élet megszervezésébe, megújításába egy szűkebb körben kezdtünk bele, de a cél az, hogy a szolgálatokba lehetőleg minél többen bekapcsolódjanak és váljanak segítőkké, „Karolinás Munkatárssá”. Gyuri atyának nagyon sok helyen ki kell segítenie, ezért fontos, hogy minél több olyan terhet levegyünk a válláról, amit nem feltétlenül neki kell cipelnie. A kápolna további (esetleges állandó lelkipásztor nélküli) működése, növekedése szempontjából is fontos a világiak minél szélesebb körű bevonása a közösségi élet minden területén. Mivel nem plébánia vagyunk, ezért nincs lehetőség képviselőtestület felállítására, mely máshol ilyen jellegű feladatokat ellát.

A közös gondolkodás alapját a fent említett könyvön kívül más plébániákon megtartott zsinatok/zsinatolások dokumentumai, a NEK-felkészülést segítő kiadványai és a táborban összegyűjtött javaslatok, ötletek szolgálták. Ezek segítségével feltérképeztük a közösségünkben zajló tevékenységeket, szolgálatokat, melyek alapján az alább felsorolt nagyobb tevékenységi területek rajzolódtak ki.

A területekhez igyekeztünk egy-egy segítő csoportot hozzárendelni, az eddig is működő szolgálatokat rendszerbe foglalva.

  1. PASZTORÁCIÓ:

A pasztorációs csoport feladatához tartozik minden pasztorációval, lelkigondozással kapcsolatos tevékenység, pl. imacsoportok, hittan, lelkinap, pásztorjáték szervezése; misszió, evangelizáció; teremtésvédelem, családok, fiatalok gondozása; cserkészet; kisközösségek; NEK.

  • LITURGIA:

A liturgikus csoport lát el minden liturgiával kapcsolatos szolgálatot, pl. miseszolgálatok (olvasás, ministrálás, áldoztatás), imaalkalmak szervezése, liturgikus zene, igeliturgia, szentségimádás.

  • KOMMUNIKÁCIÓ:

A kommunikációért felelős csoport munkatársai működtetik a honlapot, a levelezőlistát, szerkesztik a Heti Híradót, frissítik az aktuális hírekkel a Facebook-oldalt, a Facebook-csoportot, gondozzák a faliújságot, plakátokat, szórólapokat készítenek.

  • KARITÁSZ:

A Karitász-csoport szervezi a környékbeli idősek és rászorulók ellátását, ruha- és élelmiszergyűjtést, bekapcsolódik a központi katolikus Karitász tevékenységébe, további feladatai és tevékenységi köre még körvonalazódik.

  • FENNTARTÁS:

A fenntartásért felelős csoport feladataihoz tartozik pl. a sekrestyeszolgálat, a kápolnadíszítés, a liturgikus ruhák, eszközök karbantartása, a takarítás szervezése, a hangosítás, a vetítés, a közvetítés, a pénzügyek kezelése, a karbantartási, felújítási munkálatok bonyolítása, pályázatírás.

  • KAROLINA EGYESÜLET:

A Karolina Egyesület főbb feladatai:közösségi programok szervezése, pályázatírás, SarokPont üzemeltetése.

Ezt a felosztást igyekeztünk a lehető legtöbb szempont és tapasztalat alapján kialakítani, de a változtatásra nyitottnak kell maradnunk, ha az idő múlásával és a tapasztalatok alapján erre szükség lesz. A csoportfelelősök Gyuri atyával közösen igyekeznek rendszeres megbeszéléseket tartani, és bízunk benne, hogy a kialakított csoportok összehangolt munkájával sikerül a kápolna életét szervezettebbé tenni.

Minden csoporthoz várunk további segítőket, felelősöket, hiszen minden tanítvány szolgálatára szükség van! A szolgálatokért vállalt rendszeres háttérimádság is nagyon fontos!

Arra biztatunk tehát mindenkit, hogy ha valaki kedvet érez a felsorolt területek valamelyikén segíteni, bátran jelentkezzen az adott terület felelősénél. Várjuk és nagyon örülünk annak is, ha valaki egy-egy szolgálattal, tevékenységgel kapcsolatban felmerülő ötletével, kezdeményezésével felkeresi az érintett csoport felelősét. Akik eddig is végeztek valamilyen szolgálatot, kérjük, hogy szintén jelentkezzenek az adott terület felelősénél.

Elindultunk hát a következő állomás felé, a Karolina Expressz a vírusidőben is halad tovább! Nem baj, ha időnként holtvágányra kerülünk, de ha minél többen beszállunk, az imák segítségével és a közös cél felé tekintéssel biztosan jó irányba fogunk tovább haladni.

Kelemen Imre atya áldásával, a kezdeményező csapat nevében szeretettel:

Gyuri atya, Nardai Katalin, Szemán Andrea

Budapest, 2021.03.24.